Podręczniki

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – rządowy program pomocy

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych - rządowy program pomocy Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Rozpoczęcie roku szkolnego budzi duże emocje i to na długo przed pierwszym dzwonkiem. W czasie wakacji należy bowiem skompletować wyprawkę szkolną, kupić niezbędne podręczniki i pomoce naukowe. By nie nadszarpnąć domowego budżetu, rodzice mogą skorzystać z programu „Dobry Start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia (od 1 lipca można składać wnioski). Szkoły podstawowe zapewniają również uczniom darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Obecnie według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. państwo zagwarantowało również dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – kto może skorzystać?

Wspomniany wyżej rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym zapewnia pomoc finansową w zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Dofinansowanie ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów.

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116) uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – w jakiej wysokości i jak się ubiegać?

Ile wynosi dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o której mowa w rozporządzeniu? Kwoty świadczenia to 225 zł, 390 zł albo 445 zł. Ilość pieniędzy, jaką otrzymamy zależy od niepełnosprawności oraz rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Należy go złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024, w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę. Dyrektor przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę
szkoły.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych może złożyć osoba do tego uprawniona, tj.:

 • opiekun ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • nauczyciel,
 • pracownik socjalny,
 • inna osoba za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Chcąc otrzymać pieniądze, trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, np. paragony. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje otrzymaniem zwrotu poniesionych wydatków do wysokości kwoty przysługującego świadczenia. Pieniądze trafią na rachunek bankowy szkoły, a następnie zostaną wypłacone zainteresowanym.

Więcej dowiecie się, czytając Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

Szukacie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, lektur oraz artykułów szkolnych i papierniczych? Wszystko, co niezbędne do szkoły znajdziecie pod tym linkiem.

Czytajcie także: