ArtykułyPodręczniki

Egzamin ósmoklasisty 2023 i matura 2023- zmiany

Egzamin ósmoklasisty 2023 i matura 2023- zmiany matura 2023- zmiany

Co czeka uczniów kończących podstawówki i szkoły średnie w nowym roku szkolnym? W kwestii matury 2023 – zmiany i tak samo odnośnie egzaminu ósmoklasisty. Nowe przepisy wejdą w życie zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświatowym z dnia 12 maja 2022 w roku szkolnym 2022/2023. Na co należy się przygotować?

Matura 2023 - zmiany | Egzamin ósmoklasisty - zmiany

Egzamin ósmoklasisty 2023 – zmiany

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty 2023? Zmiany zaczynają się już na poziomie samego terminu. Zostanie on bowiem przesunięty na stałe z kwietnia na maj. Zgadza się, w 2022 roku egzamin ten został przeprowadzony w maju – ze względu na pandemię. Od przyszłego roku termin ten już jednak będzie ustawowy i będzie obowiązywał w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym (termin dodatkowy przypadnie w czerwcu). Natomiast w szkołach dla dorosłych, kończących się w semestrze jesiennym, egzamin odbędzie się w styczniu (termin dodatkowy przypadnie w maju).

Kiedy zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty 2023?

W związku z przesunięciem egzaminu na maj, w przyszłym roku nie będzie możliwe otrzymanie zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, jak było do tej pory. Centralna Komisja Egzaminacyjna w komunikacie dotyczącym harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty poda termin, w którym to okręgowe komisje egzaminacyjne dostarczą dyrektorom szkół wspomniane wyżej zaświadczenia. Wezmą przy tym pod uwagę przepisy i terminy dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty 2023 – zmiany w wymaganiach

W kwestii przedmiotów obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty 2023 zmiany dotyczą rezygnacji z egzaminu z czwartego przedmiotu. W związku z tym ósmoklasiści będą zdawać jedynie egzaminy z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Nie muszą zatem dodatkowo skupiać się na biologii, chemii, fizyce, geografii czy historii.

Ponadto w latach 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych – zawężonego katalogu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Uzasadnienie tej zmiany znajdujemy w projekcie nowelizacji:

W związku z tym, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 do tego egzaminu będą przystępowali uczniowie/słuchacze, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należało określić nową podstawę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, która uwzględnia skutki realizacji kształcenia w warunkach stanu epidemii.

Matura 2023 – zmiany

Egzamin maturalny 2023 będzie miał nowe zasady, niż dotychczas. Będzie obejmował nie tylko obowiązkową część pisemną, ale również ustną (z języka polskiego i obcego). Na część pisemną składać się będą cztery egzaminy: język polski na poziomie podstawowym, matematyka na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo każdy maturzysta może przystąpić do egzaminów dodatkowych – od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonym albo dwujęzycznym w przypadku języków obcych.

Egzamin ustny 2023

Egzamin ustny na maturze 2023 będzie miał nową formułę. Będzie trwał 30 minut i składać się będzie z dwóch części, po 15 minut. Pierwsza przeznaczona na przygotowanie i drugą, podczas której uczeń udziela odpowiedzi i rozmawia z zespołem przedmiotowym. Za maturę ustną będzie można zdobyć maksymalnie 30 punktów. Do wykonania będą dwa zadania. Pierwsze z puli zadań jawnych, sprawdzające znajomości treści i problematyki lektur obowiązkowych. Drugie dotyczy zagadnień związanych z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Abiturient będzie musiał omówić je korzystając z dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego czy tekstu ikonicznego.

Zadania jawne na egzamin maturalny 2023 już teraz można zobaczyć na stronie CKE. Natomiast 1 września pojawią się tam zadania na maturę 2024.

Matura 2023 – na podstawie jakich wymagań?

W 2023 roku matury z języka polskiego i matematyki będą sprawdzać zakres wiedzy określony wymaganiami egzaminacyjnymi, zawierającymi ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Egzamin z języka obcego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, obniżających średni oczekiwany poziom biegłości językowej (z A2+/B1 – B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych) oraz zawierających ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Matura 2023 – zmiany na egzaminie z języka polskiego

Nowa formuła egzaminu maturalnego wydłuża egzamin z języka polskiego, który teraz będzie trwał 240 minut. Uczniowie dostaną arkusz podzielony będzie na trzy części: język polski w użyciu, tekst historycznoliteracki (w obu częściach do rozwiązania będą zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dobieranie i otwartymi z luką lub wymagające krótkiej wypowiedzi pisemnej) oraz wypracowanie. Za tę część uczeń może zdobyć maksymalnie 60 punktów.

Matura 2023 – zmiany na egzaminie z matematyki

Matura 2023 z matematyki ma trwać 180 minut i będzie można z niej uzyskać 50 punktów (po 25 punktów za zadania zamknięte i otwarte). Uczniowie mogą się np. spodziewać tylko jednego zadania na dowodzenie i żadnego związanego z bryłami obrotowymi. Nie będzie również zadań na dowód geometryczny. Oprócz tego z wymagań usunięto wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich oraz ograniczono wymagania dotyczące wielomianów.

Matura 2023 – zmiany na egzaminie z języka obcego nowożytnego

Na napisanie egzaminu maturalnego z obcego języka nowożytnego uczeń dostanie 120 minut. Podobnie jak w ubiegłych latach, jego zadaniem będzie rozwiązywanie zadań z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i znajomości środków językowych. Jednym z poleceń będzie również sformułowanie wypowiedzi pisemnej.

Wszystkie wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024 znajdziecie NA TEJ STRONIE. Nie wiecie, jak się przygotować do matury? Sprawdźcie repetytoria!

***

Co ciekawe, w 2023 roku po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty po pierwszy raz przystąpią uczniowie, którzy ukończyli 8-klasową szkołę podstawową, a do egzaminu maturalnego ci, którzy ukończą 4-letnie liceum.

Wszystkim życzymy powodzenia!

Czytaj także: